Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

15-19 ЧЕРВНЯ 2015
Спеціалізована програма «Корпоративний секретар»

Перший день (понеділок)

08.30-09.00 30 хв. Реєстрація учасників
09.00 -10.00 1 год. Загальна характеристика стану розвитку корпоративного управління в Україні

Представник керівництва

Фонду державного майна України

 • Актуальність корпоративного управління для забезпечення зростання вітчизняної економіки
 • Визначення корпоративних прав держави та джерела їх походження
 • Держава як акціонер та регулятор корпоративних відносин
 • Діяльність органів, уповноважених управляти державними корпоративними правами, та шляхи її вдосконалення
 • Корпоративна соціальна відповідальність:поняття, досвід українських акціонерних товариств у запровадженні корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), економічні наслідки дотримання міжнародних стандартів КСВ.
10.00 – 11.30 1 год.30 хв. Сучасна проблематика корпоративного управління

Окунєв Олександр Йосипович,

Голова правління Професійної асоціації

корпоративного управління

 • Визначення корпоративного управління
 • Поняття стейкхолдер. Управління відносинами акціонерного товариства з власними стейкхолдерами
 • Чи має гідне корпоративне управління грошову оцінку?
 • Як покращити корпоративне управління?
  • удосконалення чинного законодавства
  • принципи (кодекси) корпоративного управління
  • рейтинги корпоративного управління
  • інші першочергові заходи
11.30 – 11.45 15 хв. Перерва на каву
11.45 – 13.15 1 год.30 хв. Сучасна проблематика корпоративного управління (продовження)

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00 45 хв. Перерва на обід
14.00 – 16.00 2 год. Корпоративний секретар акціонерного товариства

Окунєв Олександр Йосипович

 • Місце та роль корпоративного секретаря в структурі органів АТ
 • Можливі варіанти процедури обрання (призначення) корпоративного секретаря
 • Компетенція корпоративного секретаря
16.00 – 16.15 15 хв. Перерва на каву
16.15 – 18.15 2 год. Корпоративний секретар акціонерного товариства (продовження)

Окунєв Олександр Йосипович

 • Вимоги до кандидатури на посаду корпоративного секретаря
 • Організація роботи корпоративного секретаря
 • Оцінка роботи корпоративного секретаря
 

Другий день (вівторок)

Семінар «Загальні збори акціонерів:практичні поради, судова практика»

09.30 – 10.30 1 год. Компетенція загальних зборів акціонерів (ЗЗА)

Окунєв Олександр Йосипович

 • Яким є повний перелік питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА?
 • Можливість розгляду ЗЗА будь – яких питань діяльності АТ, включаючи питання, не віднесені до компетенції ЗЗА чинним законодавством та статутом АТ.
 • Можливість та порядок ухвалення ЗЗА рішень з «процедурних» питань.
 • Порядок делегування повноважень ЗЗА іншим органам управління АТ (за рішенням зборів або шляхом внесення змін до статуту).
 • Порядок вирішення питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА, у випадку, коли усі акції АТ належить одному акціонерові (державі, юридичній або фізичній особі).
10.30 – 11.30 1 год. Порядок скликання ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Порядок дій НР щодо скликання ЗЗА. Які органи (посадові особи) займаються вирішенням поточних питань підготовки, скликання та проведення ЗЗА?
 • Як належним чином повідомити акціонерів про ЗЗА у ПАТ та/або у ПрАТ?
 • Порядок дій акціонерів, що володіють більш як 10% голосів, у випадку відмови НР скликати на їх вимогу ЗЗА, та їх правомірність.
 • Порядок проведення ЗЗА у заочній формі (шляхом опитування): як практично організувати такі збори? Яким є кворум на таких зборах? Як розуміти фразу «Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій» – всі повинні проголосувати чи всі повинні проголосувати «За»?.
 • Судові заборони проведення ЗЗА.
11.30 – 11.45 15 хв. Перерва на каву
11.45 – 13.15 1 год. 30 хв. Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА. Кворум на ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Кількість реєстрацій акціонерів під час ЗЗА. Необхідність/можливість додаткових реєстрацій після перерв та/або перед кожним голосуванням.
 • Тлумачення терміну «брати участь у ЗЗА».
 • Чи можна зобов’язати акціонера взяти участь у ЗЗА?
 • Врахування під час визначення кворуму ЗЗА привілейованих акцій та акцій, що знаходяться на балансі АТ.
 • Довіреності акціонерів – фізичних та юридичних осіб: вимоги до форми та порядку посвідчення.
 • Обмеження для певних осіб бути представниками акціонерів на ЗЗА.
 • Довіреності, що передбачають завдання на голосування. Чи треба враховувати результати голосування представника акціонера, якщо він проголосував не у відповідності до завдання?
13.15 – 14.00 45 хв. Перерва на обід
14.00 – 15.30 1 год. 30 хв. Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Співвідношення кількості питань порядку денного та рішень, ухвалених на ЗЗА (одне питання – одне рішення, одне питання – кілька рішень, щодо можливості взагалі не ухвалювати рішень з певних питань порядку денного).
 • Голосування за допомогою бюлетенів: вимоги до форми бюлетенів, порядок їх підрахунку, які бюлетені не враховувати? Один бюлетень на усі ЗЗА чи один бюлетень на кожне питання порядку денного ЗЗА?
 • Перелік питань, рішення з яких ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів та можливість його розширення у статуті.
 • Особливості процедури кумулятивного голосування: (1) Чи можливо голосувати «проти»? (2) Що робити у випадку, якщо однакову кількість голосів набрали кандидати, кількість яких перевищує персональний склад НР? (3) Як правильно розподілити власні голоси? Якою є методика визначення оптимального розподілу голосів?
 • Протокол про підсумки голосування: значення, вимоги до форми та змісту. Скільки має бути протоколів про підсумки голосування: один (про всі результати всіх голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА) або у відповідності до кількості голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА?
 • Протокол ЗЗА та додатки до нього – вимоги законодавства та рекомендації практиків.
15.30 – 15.45 15 хв. Перерва на каву
15.45 – 17.45 2 год. Оскарження рішень ЗЗА: нові вимоги законодавства. Огляд судової практики

Окунєв Олександр Йосипович

 • Питання процесуального права:
  • Підвідомчість спорів
  • Хто може бути позивачем та відповідачем у спорі?
  • Якими можуть бути позовні вимоги?
  • Заходи забезпечення позову
  • Питання матеріального права:
   • Наслідки неналежного повідомлення акціонера про ЗЗА
   • Чи може бути визнано недійсним рішення ЗЗА з мотивів неналежного повідомлення та неучасті у ЗЗА дрібного акціонера?
   • Чи можна провести ЗЗА не за місцезнаходженням АТ?
   • Чи можна зняти з розгляду певні питання порядку денного ЗЗА?
   • Що робити, якщо завірена АТ копія протоколу ЗЗА не співпадає з оригіналом?
   • З якого моменту є недійсними рішення ЗЗА у разі прийняття судом відповідного рішення?

Третій день (середа)

Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів:

вимоги законодавства та судова практика»

09.30 – 11.00 1 год. 30 хв. Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Правовий статус, завдання та функції НР
 • Склад НР, незалежні члени НР та їх роль
 • Порядок формування НР, договори з членами НР
 • Голова НР, комітети НР: статус та завдання
 • Очні та заочні засідання НР
 • Органи, що забезпечують діяльність НР
11.00 – 11.15 15 хв. Перерва
11.15 – 13.15 2 год. Судова практика розгляду корпоративних спорів щодо діяльності Наглядових рад

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00 45 хв. Перерва на обід
14.00 – 16.00 2 год. Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ
 • Статус голови колегіального виконавчого органу
 • Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ
 • Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ
 
16.00 – 16.15 15 хв. Перерва
16.15 – 18.15   Права акціонерів та механізми їх захисту: основні новели. Обов’язки акціонерів

Окунєв Олександр Йосипович

 • Нові порядок та обмеження щодо виплати дивідендів
 • Право акціонера вимагати у АТ обов’язкового викупу акцій
 • Права акціонерів у випадку набуття контролю над АТ
 • Ознайомлення акціонерів з документами АТ: хто, з чим і як може знайомитися?
 • Перевірки фінансово-господарської діяльності АТ: ревізійна комісія (ревізор), аудитор, служба внутрішнього аудиту
 • Захист прав акціонерів (судовий та позасудовий порядок)
 • Обов’язки акціонерів. Можливість передбачити додаткові обов’язки акціонерів в договорах між акціонерами. Правовий статус та зміст таких договорів.
 

Четвертий день (четвер)

Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку»

9.00 – 11.00 2 год. Зміна розміру статутного капіталу акціонерного товариства. Проблемні питання та шляхи їх подолання

Хохлова Наталія Віталіївна,

заступник директора Департаменту корпоративного управління

 та корпоративних фінансів НКЦБФР

 • Порядок зміни розміру статутного капіталу.
 • Обов’язкові умови при зміні розміру статутного капіталу.
 • Дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.
 • Визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.
 • Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.
 • Переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій.
 • Розміщення акцій додаткової емісії.
 • Затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок розміщення акцій.
 • Зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з кредиторами.
11.00 – 11.15 15 хв. Перерва на каву
11.15 – 13.00 1 год.45 хв. Набуття чинності Закону України «Про депозитарну систему України»: принципові зміни правовідносин акціонерного товариства з учасниками депозитарної системи

Петрик Євген Олексійович,

Директор компанії «Емкон», член правління ПАКУ

13.00 –13.40 40 хв. Перерва на обід
13.40 -15.10  1 год.30 хв. Регулярна та особлива інформація акціонерного товариства: нові вимоги нормативних документів та практика правозастосування

Болтичева Лариса Василівна,

начальник відділу звітності та моніторингу

Центрального територіального департаменту НКЦПФР

15.10 – 16.40 1 год.30 хв. Правозастосування,  пов’язане  з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації.

Безкровний Віталій Миколайович,

Начальник відділу з контролю за діяльністю емітентів НКЦПФР

16.40 – 16.50 10 хв. Перерва на каву
16.50 – 18.50 2 год. Визначення ринкової вартості акцій акціонерного товариства: що необхідно знати представнику АТ, яке замовляє оцінку?

Калапуша Олексій Леонідович,

Фінансовий директор ТОВ «Біонік Хілл»

 • У яких випадках оцінка є обов’язковою?
 • Що треба враховувати під час вибору експерта-оцінювача?
 • Які питання слід ставити експерту-оцінювачу?
 • Якими документами підтверджується компетенція експерта-оцінювача?
 • Основні методики оцінки акцій
 • Що робити акціонерові у разі незгоди з ринковою вартістю акцій, визначеною оцінювачем, якого залучило АТ?
 • Яким чином вирішуються конфлікти щодо експертного визначення ринкової вартості акцій (судовий та позасудовий порядок)?

П’ятий день (п’ятниця)

09.00 – 09.30 30 хв. Підготовка до екзамену
09.30 -13.30 4 год. Екзамен
13.30-14.00 30 хв. Підведення підсумків навчання, обговорення питань можливої подальшої співпраці, вручення сертифікатів учасникам програми
*У програмі можливі незначні зміни