Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

21-25 травня 2018
Програма «КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»

21 травня 2018 р. (понеділок)

09.15-10.00

Реєстрація учасників

10.00 – 12.30

Сучасна проблематика корпоративного управління

Окунєв Олександр Йосипович,

Голова правління Професійної асоціації

корпоративного управління

·         Визначення корпоративного управління

·         Поняття стейкхолдер. Управління відносинами акціонерного товариства з власними стейкхолдерами

·         Чи має гідне корпоративне управління грошову оцінку?

·         Як покращити корпоративне управління?

•    удосконалення чинного законодавства

•    принципи (кодекси) корпоративного управління

•    рейтинги корпоративного управління

·         інші першочергові заходи

12.30-12.45

Перерва на каву

12.45-13.45

Сучасна проблематика корпоративного управління (продовження)

Окунєв Олександр Йосипович

 

13.45 – 14.30

Перерва на обід

14.30 – 16.00

Корпоративний секретар акціонерного товариства

Окунєв Олександр Йосипович

·         Місце та роль корпоративного секретаря в структурі органів АТ

·         Можливі варіанти процедури обрання (призначення) корпоративного секретаря

·         Компетенція корпоративного секретаря

16.00 – 16.15

Перерва на каву

16.15 – 17.45

Корпоративний секретар акціонерного товариства (продовження)

Окунєв Олександр Йосипович

·         Вимоги до кандидатури на посаду корпоративного секретаря

·         Організація роботи корпоративного секретаря

·         Оцінка роботи корпоративного секретаря

22 травня 2018 р. (вівторок)

Семінар «Загальні збори акціонерів:практичні поради, судова практика»

09.30 – 11.30

Загальні збори акціонерів як орган управління. Компетенція загальних зборів (ЗЗА). Питання процесуального права.

Петрик Євген Олексійович,

директор компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ

11.30 - 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Порядок скликання ЗЗА

Петрик Євген Олексійович

·         Порядок дій НР щодо скликання ЗЗА. Які органи (посадові особи) займаються вирішенням поточних питань підготовки, скликання та проведення ЗЗА?

·         Як належним чином повідомити акціонерів про ЗЗА у ПАТ та/або у ПрАТ?

·         Порядок дій акціонерів, що володіють більш як 10% акцій, у випадку відмови НР скликати на їх вимогу ЗЗА.

·         Ознайомлення акціонерів з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА. Порядок внесення змін до проекту порядку денного ЗЗА.

·         Порядок проведення ЗЗА у заочній формі (шляхом опитування): як практично організувати такі збори?

·         В яких випадках і в якому порядку потрібно визначати ринкову вартість акцій перед проведенням ЗЗА?

13.15 – 14.00

Перерва на обід

14.00 – 15.30

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА. Кворум на ЗЗА

Петрик Євген Олексійович

·         Організація процесу реєстрації акціонерів для участі в ЗЗА, вимоги до складу реєстраційної комісії (теоретичні та практичні).

·         Чи можна зобов’язати акціонера взяти участь у ЗЗА?

·         Врахування під час визначення кворуму ЗЗА привілейованих акцій, акцій, що знаходяться на балансі АТ, якцій, що належать юридичним особам, які знаходяться під контролем АТ.

·         Ідентифікація осіб акціонерів та представників, перевірка повноважень представників акціонерів

·         Довіреності акціонерів – фізичних та юридичних осіб: вимоги до форми та порядку посвідчення.

·         Обмеження для певних осіб бути представниками акціонерів на ЗЗА.

·         Довіреності, що передбачають завдання на голосування. Чи треба враховувати результати голосування представника акціонера, якщо він проголосував не у відповідності до завдання?

15.30 – 15.45

Перерва на каву

15.45 – 17.45

Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА

Петрик Євген Олексійович

·         Співвідношення кількості питань порядку денного та рішень, ухвалених на ЗЗА (одне питання - одне рішення, одне питання - кілька рішень, щодо можливості взагалі не ухвалювати рішень з певних питань порядку денного).

·         Голосування за допомогою бюлетенів: вимоги до форми бюлетенів, порядок їх підрахунку, які бюлетені не враховувати? Один бюлетень на усі ЗЗА чи один бюлетень на кожне питання порядку денного ЗЗА?

·         Перелік питань, рішення з яких ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів та можливість його розширення у статуті.

·         Особливості процедури кумулятивного голосування: (1) Чи можливо голосувати «проти»? (2) Що робити у випадку, якщо однакову кількість голосів набрали кандидати, кількість яких перевищує персональний склад НР? (3) Як правильно розподілити власні голоси? Якою є методика визначення оптимального розподілу голосів?

·         Протокол про підсумки голосування: значення, вимоги до форми та змісту.

·         Протокол ЗЗА та додатки до нього – вимоги законодавства та рекомендації практиків.

23 травня 2018р. (середа)

Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів:

вимоги законодавства та судова практика»

09.30 – 11.00

Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

·         Правовий статус, завдання та функції НР

·         Склад НР, незалежні члени НР та їх роль

·         Порядок формування НР, договори з членами НР

·         Голова НР, комітети НР: статус та завдання

·         Очні та заочні засідання НР

·         Органи, що забезпечують діяльність НР

11.00 – 11.15

Перерва

11.15 – 13.15

Судова практика розгляду корпоративних спорів щодо діяльності Наглядових рад

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00

Перерва на обід

14.00 – 16.00

Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

·         Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ

·         Статус голови колегіального виконавчого органу

·         Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ

·         Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ

16.00 – 16.15

Перерва

16.15 – 18.15

Права акціонерів та механізми їх захисту: основні новели. Обов’язки акціонерів

Окунєв Олександр Йосипович

·         Нові порядок та обмеження щодо виплати дивідендів

·         Право акціонера вимагати у АТ обов’язкового викупу акцій

·         Права акціонерів у випадку набуття контролю над АТ

·         Ознайомлення акціонерів з документами АТ: хто, з чим і як може знайомитися?

·         Перевірки фінансово-господарської діяльності АТ: ревізійна комісія (ревізор), аудитор, служба внутрішнього аудиту

·         Захист прав акціонерів (судовий та позасудовий порядок)

·         Обов’язки акціонерів. Можливість передбачити додаткові обов’язки акціонерів в договорах між акціонерами. Правовий статус та зміст таких договорів.

 
24 травня 2018р. (четвер)

Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку»

9.00 – 11.00

Зміна розміру статутного капіталу акціонерного товариства та зміна процедури емісії цінних паперів.

Хохлова Наталія Віталіївна,

Т.в.о. директора Департаменту корпоративного управління

 та корпоративних фінансів НКЦПФР

 

·           порядок зміни розміру статутного капіталу.

·           обов’язкові умови при зміні розміру статутного капіталу.

·           дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

·           визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.

·           прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.

·           переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій.

·           розміщення акцій додаткової емісії.

·           затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок розміщення акцій.

·           зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з кредиторами.

 

11.00 – 11.15

Перерва на каву

11.15 – 12.45

Регулярна та особлива інформація АТ: чинне законодавство та практика правозастосування

Логінова Світлана Юріївна,

Головний спеціаліст відділу моніторингу та розвитку

 корпоративного управління НКЦПФР

 

·       розкриття інформації на фондовому ринку: напрями вдосконалення законодавства, нові вимоги нормативних документів;

·       правозастосування, пов’язане з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації;

·       порядок складання та подання до НКЦПФР звітності емітента.  

 

12.45

-

13.30

Перерва на обід

13.30  -

15.30

Особливості проведення процедури сквіз-аут і селл-аут.

Ігонін Володимир Георгійович,

Партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,

член Правління ПАКУ

 

·       законність сквіз-ауту, зокрема міжнародна судова практика;

·       визначення ціни акцій;

·       два види сквіз-ауту (корпоративний і після поглинання);

·       договір між акціонерами, уповноважена особа;

·       процедура сквіз-ауту;

·       договір ескроу рахунку (двосторонній, тристоронній);

·       публічна вимога, повідомлення акціонерів;

·       питання оподаткування;

·       викуп обтяжених акцій;

·       селл-аут.

 

15.30 – 15.45

Перерва на каву

15.45     

-

17.15

Значні правочини і правочини із заінтересованістю.

Заїка Оксана Сергіївна,

Головний юрисконсульт

Департаменту з корпоративного управління ДТЕК

 

·       визначення «значного правочину» та «правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість», законодавчі вимоги щодо порядку їх вчинення;

·       обмеження у голосуванні з питань надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;

·       наслідки недотримання вимог законодавства щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

·       досвід побудови системи погодження та контролю правочинів в ДТЕК.

 

25 травня 2018 р. (п’ятниця)

09.00 –

09.30

Підготовка до екзамену

09.30 -

12.30

Екзамен

12.30 – 13.30

Практичні кейси та поради професійного корпоративного секретаря

Роман Кузюк, директор ТОВ "КУА "Офір Капітал",

директор Департаменту Корпоративного управління

Групи НОВА ПОШТА(2015-2017),

переможець у номінації "Вагомий внесок

 у розвиток професії КС" 2017  

 

13.30-

14.00

Підведення підсумків навчання, обговорення питань можливої подальшої співпраці, вручення сертифікатів учасникам програми