Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини
09.06.2015НКЦПФР роз’яснила дію п.10 Закону України «Про депозитарну систему України»

ПАКУ отримала відповідь від НКЦПФР (лист №12/03/95/НК від 13.01.2014) на свій запит (лист № 036-08/12 від 08 грудня 2014р.) щодо роз’яснення у зв’язку з набуттям чинності п.10. Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (щодо обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист від 08.12.2014 № 036-08/12 (вх. № 8746-3 від 10.12.2014) повідомляє наступне.

Відповідно до абзацу першого частини 1 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Як передбачено частиною третьою статті 40 Закону реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, – акціонерами, які цього вимагають.

Згідно із статтею 2 Закону корпоративні права – сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Згідно з частинами першою, другою статті 41 Закону наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Статтею 2 Закону визначено, що голосуюча акція – акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів (далі — загальні збори) для вирішення питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.

Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Комісією.

Необхідно звернути увагу, що вимоги до протоколу загальних зборів встановлені статтею 46 Закону, відповідно до якої протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться, крім іншого, відомості про:

  • загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
  • загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
  • кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання).

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Таким чином, зазначеною нормою Закону прямо передбачено, що до протоколу загальних зборів акціонерів заносяться відомості, зокрема, про загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акції, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Також, слід наголосити, що вимоги щодо протоколу загальних зборів та інших документів емітента, які передбачаються підзаконними нормативно-правовими актами, мають відповідати зазначеним нормам Закону.

Щодо питання можливості реєстрації та фізичної присутності на загальних зборах акціонерів, які не виконали умови, передбачені пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» необхідно зазначити наступне.

Відповідно до пункту 9 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 № 735 (далі Положення № 735), обліковий реєстр складається депозитарними установами та депозитарієм-кореспондентом для його передання Центральному депозитарію з метою, зокрема, складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням.

Згідно із пунктом 11 розділу VI Положення № 735 обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити щодо кожного власника, зокрема, інформацію про загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належить особі; загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень.

Відповідно до пункту 16 розділу VI Положення № 735 у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами Центральний депозитарій на підставі даних складеного ним реєстру власників іменних цінних паперів може за відповідним розпорядженням складати Перелік власників.

Пунктом 13 розділу VI Положення № 735 передбачено, зокрема, що реквізитний склад реєстру власників іменних цінних паперів визначається Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

Згідно із пунктом 17 розділу VI Положення № 735 перелік власників складається Центральним депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів. Реквізитний склад Переліку власників встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством.

Підсумовуючи викладене, акціонери, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із значенням відповідних обмежень прав за цінними паперами.

Відповідно до частини 1 статті 35 Закону письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за ЗО днів до дати їх проведення.

При цьому, у зв’язку із проведенням антитерористичної операції Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» призупинено приймання поштових повідомлень у напрямку деяких населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Враховуючи викладене, акціонерному товариству необхідно повідомити акціонерів про проведення загальних зборів та їх порядок денний будь-яким можливим способом, який дозволяє підтвердити факт відправлення персонального повідомлення акціонеру, у випадку, якщо статутом не встановлено іншого способу, окрім як, персонально повідомлення шляхом направлення засобами поштового зв’язку рекомендованого листа.

Одночасно з цим, звертаємо увагу, що цей лист стосується виключно суб’єкта звернення та не є офіційним роз’ясненням Комісії.