Програма «КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»
17-21 жовтня 2017

У більшості країн світу корпоративний секретар (далі – «КС») є ключовою посадовою особою, що сприяє координації роботи всіх органів управління акціонерного товариства (далі – «АТ»), обміну інформацією між цими органами та акціонерами, готує проекти корпоративних документів, вирішує інші юридичні та організаційні питання, пов’язані з корпоративним управлінням в АТ.

Законом України «Про акціонерні товариства» передбачається введення в акціонерних товариствах посади корпоративного секретаря з покладенням на нього функцій щодо організації заходів з корпоративного управління у цих товариствах. Зазначена посада вже передбачена Класифікатором професій ДК 003-2010 (код КП 1231).

 

З 01.01.2016 року набрали чинності підпункти 2 та 3 пункту 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.08.2015  № 1217 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж». Відповідно до цих змін встановлено додаткові вимоги щодо внесення цінних паперів до біржового реєстру. Однією з вимог для внесення акцій до біржового реєстр (лістинг 1 та 2 рівнів), а також внесення до біржового реєстру облігацій (лістинг 1 рівня) є запровадження емітентом цінних паперів посади корпоративного секретаря. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Ця вимога набере чинності для всіх публічних акціонерних товариств з 01.01.2018 року.

Таким чином, запровадження посади корпоративного секретаря в Україні є обов’язковим:з 01.01.2016р. - для всіх акціонерних товариств, акції та облігації яких включені до біржового реєстру та з 01.01.2018р. - для всіх публічних акціонерних товариств.

Український інститут корпоративного управління протягом п’ятнадцяти років провів 47 програм підготовки корпоративних секретарів, на яких пройшли навчання більше 700  представників провідних українських АТ.

Починаючи з 2006 року  ця програма проводиться у співпраці з Фондом державного майна України. Особи, що пройдуть навчання та успішно складуть іспит, отримають кваліфікаційний сертифікат, їх дані будуть занесені до відповідного державного реєстру. Ознайомитись із зазначеним реєстром можна на WEB-сторінці ФДМУ .

Участь у програмі надасть слухачам можливість:

 • Отримати інформацію про всі зміни у правовому врегулюванні корпоративних відносин; 
 • Визначити та врегулювати у Статуті роль та місце КС у структурі управління АТ;
 • Уточнити основні напрямки та форми власної роботи на посаді КС;
 • Оволодіти усіма деталями «технології» скликання та проведення Загальних зборів, діяльності Наглядової ради та виконавчих органів АТ;
 • Навчитися правильно складати та зберігати документацію АТ;
 • Ознайомитися з практикою діяльності КС вітчизняних та іноземних АТ, познайомитися з колегами, обмінятися досвідом роботи;
 • Зрозуміти важливість власної посади, пересвідчитися у її перспективності.

Повністю оновлена програма надає учасникам необхідні в їх роботі знання та практичні навички у сферах:

 • організації роботи органів управління АТ;
 • протоколювання корпоративних подій;
 • роботи із запитами акціонерів, іншими документами АТ, врегулювання конфліктних ситуацій;
 • підготовки та оформлення правочинів з власними цінними паперами АТ;
 • запобігання спробам корпоративного шантажу, корпоративного захоплення АТ тощо.

Місце проведення: м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б. 

Вартість участі -7880 грн. без ПДВ (при реєстрації та оплаті до 04 жовтня 2017 р.-6560 грн. без ПДВ)

З питаннями Ви можете звертатись до Ірини Біляченко - тел. (044) 228-87-59,  e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua.

В програмі можливі незначні зміни, слідкуйте за оновленнями

 
Перший день (понеділок)
 

08.30-09.00

30 хв.

Реєстрація учасників

09.00 -

10.00

 1 год.

Загальна характеристика стану розвитку корпоративного управління в Україні

Представник керівництва

Фонду державного майна України

 • Актуальність корпоративного управління для забезпечення зростання вітчизняної економіки
 • Визначення корпоративних прав держави та джерела їх походження
 • Держава як акціонер та регулятор корпоративних відносин
 • Діяльність органів, уповноважених управляти державними корпоративними правами, та шляхи її вдосконалення
 • Корпоративна соціальна відповідальність:поняття, досвід українських акціонерних товариств у запровадженні корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), економічні наслідки дотримання міжнародних стандартів КСВ.

10.00 – 11.30

1 год.

30 хв.

Сучасна проблематика корпоративного управління

Окунєв Олександр Йосипович,

Голова правління Професійної асоціації

корпоративного управління

 • Визначення корпоративного управління
 • Поняття стейкхолдер. Управління відносинами акціонерного товариства з власними стейкхолдерами
 • Чи має гідне корпоративне управління грошову оцінку?
 • Як покращити корпоративне управління?
 • удосконалення чинного законодавства
 • принципи (кодекси) корпоративного управління
 • рейтинги корпоративного управління
 • інші першочергові заходи

11.30 - 11.45

15 хв.

Перерва на каву

11.45 - 13.15

1 год.

30 хв.

Сучасна проблематика корпоративного управління (продовження)

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00

45 хв.

Перерва на обід

14.00 – 16.00

2 год.

Корпоративний секретар акціонерного товариства

Окунєв Олександр Йосипович

 • Місце та роль корпоративного секретаря в структурі органів АТ
 • Можливі варіанти процедури обрання (призначення) корпоративного секретаря
 • Компетенція корпоративного секретаря

16.00 – 16.15

15 хв.

Перерва на каву

16.15 – 18.15

2 год.

Корпоративний секретар акціонерного товариства (продовження)

Окунєв Олександр Йосипович

 • Вимоги до кандидатури на посаду корпоративного секретаря
 • Організація роботи корпоративного секретаря
 • Оцінка роботи корпоративного секретаря
 
Другий день (вівторок)
Семінар «Загальні збори акціонерів:практичні поради, судова практика»
 

09.30 – 10.30

1 год.

Компетенція загальних зборів акціонерів (ЗЗА)

Окунєв Олександр Йосипович

 • Яким є повний перелік питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА?
 • Можливість розгляду ЗЗА будь - яких питань діяльності АТ, включаючи питання, не віднесені до компетенції ЗЗА чинним законодавством та статутом АТ.
 • Можливість та порядок ухвалення ЗЗА рішень з «процедурних» питань.
 • Порядок делегування повноважень ЗЗА іншим органам управління АТ (за рішенням зборів або шляхом внесення змін до статуту).
 • Порядок вирішення питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА, у випадку, коли усі акції АТ належить одному акціонерові (державі, юридичній або фізичній особі).

10.30 – 11.30

1 год.

Порядок скликання ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Порядок дій НР щодо скликання ЗЗА. Які органи (посадові особи) займаються вирішенням поточних питань підготовки, скликання та проведення ЗЗА?
 • Як належним чином повідомити акціонерів про ЗЗА у ПАТ та/або у ПрАТ?
 • Порядок дій акціонерів, що володіють більш як 10% голосів, у випадку відмови НР скликати на їх вимогу ЗЗА, та їх правомірність.
 • Порядок проведення ЗЗА у заочній формі (шляхом опитування): як практично організувати такі збори? Яким є кворум на таких зборах? Як розуміти фразу «Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій» - всі повинні проголосувати чи всі повинні проголосувати «За»?.
 • Судові заборони проведення ЗЗА.

11.30 - 11.45

15 хв.

Перерва на каву

11.45 – 13.15

1 год. 30 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА. Кворум на ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Кількість реєстрацій акціонерів під час ЗЗА. Необхідність/можливість додаткових реєстрацій після перерв та/або перед кожним голосуванням.
 • Тлумачення терміну «брати участь у ЗЗА».
 • Чи можна зобов’язати акціонера взяти участь у ЗЗА?
 • Врахування під час визначення кворуму ЗЗА привілейованих акцій та акцій, що знаходяться на балансі АТ.
 • Довіреності акціонерів – фізичних та юридичних осіб: вимоги до форми та порядку посвідчення.
 • Обмеження для певних осіб бути представниками акціонерів на ЗЗА.
 • Довіреності, що передбачають завдання на голосування. Чи треба враховувати результати голосування представника акціонера, якщо він проголосував не у відповідності до завдання?

13.15 – 14.00

45 хв.

Перерва на обід

14.00 – 15.30

1 год. 30 хв.

Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Співвідношення кількості питань порядку денного та рішень, ухвалених на ЗЗА (одне питання - одне рішення, одне питання - кілька рішень, щодо можливості взагалі не ухвалювати рішень з певних питань порядку денного).
 • Голосування за допомогою бюлетенів: вимоги до форми бюлетенів, порядок їх підрахунку, які бюлетені не враховувати? Один бюлетень на усі ЗЗА чи один бюлетень на кожне питання порядку денного ЗЗА?
 • Перелік питань, рішення з яких ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів та можливість його розширення у статуті.
 • Особливості процедури кумулятивного голосування: (1) Чи можливо голосувати «проти»? (2) Що робити у випадку, якщо однакову кількість голосів набрали кандидати, кількість яких перевищує персональний склад НР? (3) Як правильно розподілити власні голоси? Якою є методика визначення оптимального розподілу голосів?
 • Протокол про підсумки голосування: значення, вимоги до форми та змісту. Скільки має бути протоколів про підсумки голосування: один (про всі результати всіх голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА) або у відповідності до кількості голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА?
 • Протокол ЗЗА та додатки до нього – вимоги законодавства та рекомендації практиків.

15.30 – 15.45

15 хв.

Перерва на каву

15.45 – 17.45

2 год.

Оскарження рішень ЗЗА: нові вимоги законодавства. Огляд судової практики

Окунєв Олександр Йосипович

Питання процесуального права:

 • Підвідомчість спорів
 • Хто може бути позивачем та відповідачем у спорі?
 • Якими можуть бути позовні вимоги?
 • Заходи забезпечення позову

Питання матеріального права:

 • Наслідки неналежного повідомлення акціонера про ЗЗА
 • Чи може бути визнано недійсним рішення ЗЗА з мотивів неналежного повідомлення та неучасті у ЗЗА дрібного акціонера?
 • Чи можна провести ЗЗА не за місцезнаходженням АТ?
 • Чи можна зняти з розгляду певні питання порядку денного ЗЗА?
 • Що робити, якщо завірена АТ копія протоколу ЗЗА не співпадає з оригіналом?
 • З якого моменту є недійсними рішення ЗЗА у разі прийняття судом відповідного рішення?
 
Третій день (середа)
Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів:
вимоги законодавства та судова практика»
 

09.30 – 11.00

1 год. 30 хв.

Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Правовий статус, завдання та функції НР
 • Склад НР, незалежні члени НР та їх роль
 • Порядок формування НР, договори з членами НР
 • Голова НР, комітети НР: статус та завдання
 • Очні та заочні засідання НР
 • Органи, що забезпечують діяльність НР

11.00 - 11.15

15 хв.

Перерва

11.15 – 13.15

2 год.

Судова практика розгляду корпоративних спорів щодо діяльності Наглядових рад

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00

45 хв.

Перерва на обід

14.00 - 16.00

2 год.

Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ
 • Статус голови колегіального виконавчого органу
 • Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ
 • Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ

16.00 – 16.15

15 хв.

Перерва

16.15 – 18.15

 

Права акціонерів та механізми їх захисту: основні новели. Обов’язки акціонерів

Окунєв Олександр Йосипович

 • Нові порядок та обмеження щодо виплати дивідендів
 • Право акціонера вимагати у АТ обов’язкового викупу акцій
 • Права акціонерів у випадку набуття контролю над АТ
 • Ознайомлення акціонерів з документами АТ: хто, з чим і як може знайомитися?
 • Перевірки фінансово-господарської діяльності АТ: ревізійна комісія (ревізор), аудитор, служба внутрішнього аудиту
 • Захист прав акціонерів (судовий та позасудовий порядок)
 • Обов’язки акціонерів. Можливість передбачити додаткові обов’язки акціонерів в договорах між акціонерами. Правовий статус та зміст таких договорів.
 
Четвертий день (четвер)
Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку»
 

9.00 – 11.00

2 год.

Зміна розміру статутного капіталу акціонерного товариства. Проблемні питання та шляхи їх подолання

Хохлова Наталія Віталіївна,

заступник директора Департаменту корпоративного управління

 та корпоративних фінансів НКЦБФР

 • Порядок зміни розміру статутного капіталу.
 • Обов’язкові умови при зміні розміру статутного капіталу.
 • Дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.
 • Визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.
 • Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.
 • Переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій.
 • Розміщення акцій додаткової емісії.
 • Затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок розміщення акцій.
 • Зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з кредиторами.

11.00 – 11.15

15 хв.

Перерва на каву

11.15 – 13.00

1 год.

45 хв.

Набуття чинності Закону України «Про депозитарну систему України»: принципові зміни правовідносин акціонерного товариства з учасниками депозитарної системи

Петрик Євген Олексійович,

Директор компанії «Емкон», член правління ПАКУ

13.00 –

13.40

40 хв.

Перерва на обід

13.40  -

15.10

 

1 год.

30 хв.

Регулярна та особлива інформація акціонерного товариства: нові вимоги нормативних документів та практика правозастосування

Болтичева Лариса Василівна,

начальник відділу звітності та моніторингу

Центрального територіального департаменту НКЦПФР

15.10 – 16.40

1 год.

30 хв.

Правозастосування,  пов’язане  з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації.

Представник НКЦПФР

16.40 – 16.50

10 хв.

Перерва на каву

16.50 – 18.50

2 год.

Визначення ринкової вартості акцій акціонерного товариства: що необхідно знати представнику АТ, яке замовляє оцінку?

Калапуша Олексій Леонідович,

Фінансовий директор ТОВ «Біонік Хілл»  

 • У яких випадках оцінка є обов’язковою?
 • Що треба враховувати під час вибору експерта-оцінювача?
 • Які питання слід ставити експерту-оцінювачу?
 • Якими документами підтверджується компетенція експерта-оцінювача?
 • Основні методики оцінки акцій
 • Що робити акціонерові у разі незгоди з ринковою вартістю акцій, визначеною оцінювачем, якого залучило АТ?
 • Яким чином вирішуються конфлікти щодо експертного визначення ринкової вартості акцій (судовий та позасудовий порядок)?
 
П’ятий день (п’ятниця)
 

09.00 –

09.30

30 хв.

Підготовка до екзамену

09.30 -

13.30

4 год.

Екзамен

13.30-

14.00

30 хв.

Підведення підсумків навчання, обговорення питань можливої подальшої співпраці, вручення сертифікатів учасникам програми

 
*У програмі можливі незначні зміни

Окунєв Олександр Йосипович, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління, відомий в Україні фахівець у галузі корпоративного права. Багаторічний досвід реалізації консалтингових проектів у складі команд консультантів International Finance Corporation (IFC) в Україні (1996-2001), МІБ (2001-2012) та Українського інституту корпоративного управління (з 2012р.). Член Консультаційно-експертної ради з питань корпоративного управління НКЦПФР. Співавтор першого в Україні посібника з питань корпоративного управління (1999), «The Handbook of International Corporate Governance» (видання Британського Інституту директорів, Лондон, 2005); автор-укладач Посібника «Корпоративне управління в приватних та сімейних компаніях» (видання МІБ та CIPE, 2012), автор більше 60 публікацій з корпоративного права та управління.

Хохлова Наталія Віталіївна, заступник директора Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦБФР

Петрик Євген Олексійович, Директор компанії «Емкон», член правління ПАКУ

Болтичева Лариса Василівна, начальник відділу звітності та моніторингу Центрального територіального департаменту НКЦПФР

Представник НКЦПФР

Калапуша Олексій Леонідович, фінансовий директор ТОВ «Біонік Хілл»

Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi для здiйснення державної політики у сферi приватизацiї державного майна. Серед основних завдань ФДМУ є, зокрема, управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України; захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами тощо. Сайт – http://www.spfu.gov.ua.

Вартість участі – 7160 грн. ( при реєстрації та оплаті до 29 лютого – 5960 грн.)

Дані про учасника

П.І.Б.
Посада

Контактні дані

Робочий телефон
Контактний телефон
E-mail
Повна назва компанії (організації)
Скорочена назва компанії (організації)
Поштова адреса компанії (організації)
Телефон організації з кодом міста
Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)
Виставити рахунок? Так Ні
Вислати договір на навчання? Так Ні

Примітки

Якщо у Вас залишились питання, зателефонуйте  за номером 044 228 87 59  або напишіть на email: info@cgpa.com.ua з поміткою «запитання». Будемо раді Вам допомогти!