Увійти|Реєстрація

м. Київ вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

12-16 березня 2018
Програма «КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»

В програмі можливі незначні зміни, слідкуйте за оновленнями

 
Перший день
 
08.30-09.00 30 хв. Реєстрація учасників

09.00 -

10.00

 1 год.

Загальна характеристика стану розвитку корпоративного управління в Україні

Представник керівництва

Фонду державного майна України

 • Актуальність корпоративного управління для забезпечення зростання вітчизняної економіки
 • Визначення корпоративних прав держави та джерела їх походження
 • Держава як акціонер та регулятор корпоративних відносин
 • Діяльність органів, уповноважених управляти державними корпоративними правами, та шляхи її вдосконалення
 • Корпоративна соціальна відповідальність:поняття, досвід українських акціонерних товариств у запровадженні корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), економічні наслідки дотримання міжнародних стандартів КСВ.
10.00 – 11.30

1 год.

30 хв.

Сучасна проблематика корпоративного управління

Окунєв Олександр Йосипович,

Голова правління Професійної асоціації

корпоративного управління

 • Визначення корпоративного управління
 • Поняття стейкхолдер. Управління відносинами акціонерного товариства з власними стейкхолдерами
 • Чи має гідне корпоративне управління грошову оцінку?
 • Як покращити корпоративне управління?
 • удосконалення чинного законодавства
 • принципи (кодекси) корпоративного управління
 • рейтинги корпоративного управління
 • інші першочергові заходи
11.30 - 11.45 15 хв. Перерва на каву
11.45 - 13.15

1 год.

30 хв.

Сучасна проблематика корпоративного управління (продовження)

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00 45 хв. Перерва на обід
14.00 – 16.00 2 год.

Корпоративний секретар акціонерного товариства

Окунєв Олександр Йосипович

 • Місце та роль корпоративного секретаря в структурі органів АТ
 • Можливі варіанти процедури обрання (призначення) корпоративного секретаря
 • Компетенція корпоративного секретаря
16.00 – 16.15 15 хв. Перерва на каву
16.15 – 18.15 2 год.

Корпоративний секретар акціонерного товариства (продовження)

Окунєв Олександр Йосипович

 • Вимоги до кандидатури на посаду корпоративного секретаря
 • Організація роботи корпоративного секретаря
 • Оцінка роботи корпоративного секретаря
 
Другий день
Семінар «Загальні збори акціонерів:практичні поради, судова практика»
 
09.30 – 10.30 1 год.

Компетенція загальних зборів акціонерів (ЗЗА)

Окунєв Олександр Йосипович

 • Яким є повний перелік питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА?
 • Можливість розгляду ЗЗА будь - яких питань діяльності АТ, включаючи питання, не віднесені до компетенції ЗЗА чинним законодавством та статутом АТ.
 • Можливість та порядок ухвалення ЗЗА рішень з «процедурних» питань.
 • Порядок делегування повноважень ЗЗА іншим органам управління АТ (за рішенням зборів або шляхом внесення змін до статуту).
 • Порядок вирішення питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА, у випадку, коли усі акції АТ належить одному акціонерові (державі, юридичній або фізичній особі).
10.30 – 11.30 1 год.

Порядок скликання ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Порядок дій НР щодо скликання ЗЗА. Які органи (посадові особи) займаються вирішенням поточних питань підготовки, скликання та проведення ЗЗА?
 • Як належним чином повідомити акціонерів про ЗЗА у ПАТ та/або у ПрАТ?
 • Порядок дій акціонерів, що володіють більш як 10% голосів, у випадку відмови НР скликати на їх вимогу ЗЗА, та їх правомірність.
 • Порядок проведення ЗЗА у заочній формі (шляхом опитування): як практично організувати такі збори? Яким є кворум на таких зборах? Як розуміти фразу «Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій» - всі повинні проголосувати чи всі повинні проголосувати «За»?.
 • Судові заборони проведення ЗЗА.
11.30 - 11.45 15 хв. Перерва на каву
11.45 – 13.15 1 год. 30 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА. Кворум на ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Кількість реєстрацій акціонерів під час ЗЗА. Необхідність/можливість додаткових реєстрацій після перерв та/або перед кожним голосуванням.
 • Тлумачення терміну «брати участь у ЗЗА».
 • Чи можна зобов’язати акціонера взяти участь у ЗЗА?
 • Врахування під час визначення кворуму ЗЗА привілейованих акцій та акцій, що знаходяться на балансі АТ.
 • Довіреності акціонерів – фізичних та юридичних осіб: вимоги до форми та порядку посвідчення.
 • Обмеження для певних осіб бути представниками акціонерів на ЗЗА.
 • Довіреності, що передбачають завдання на голосування. Чи треба враховувати результати голосування представника акціонера, якщо він проголосував не у відповідності до завдання?
13.15 – 14.00 45 хв. Перерва на обід
14.00 – 15.30 1 год. 30 хв.

Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Співвідношення кількості питань порядку денного та рішень, ухвалених на ЗЗА (одне питання - одне рішення, одне питання - кілька рішень, щодо можливості взагалі не ухвалювати рішень з певних питань порядку денного).
 • Голосування за допомогою бюлетенів: вимоги до форми бюлетенів, порядок їх підрахунку, які бюлетені не враховувати? Один бюлетень на усі ЗЗА чи один бюлетень на кожне питання порядку денного ЗЗА?
 • Перелік питань, рішення з яких ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів та можливість його розширення у статуті.
 • Особливості процедури кумулятивного голосування: (1) Чи можливо голосувати «проти»? (2) Що робити у випадку, якщо однакову кількість голосів набрали кандидати, кількість яких перевищує персональний склад НР? (3) Як правильно розподілити власні голоси? Якою є методика визначення оптимального розподілу голосів?
 • Протокол про підсумки голосування: значення, вимоги до форми та змісту. Скільки має бути протоколів про підсумки голосування: один (про всі результати всіх голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА) або у відповідності до кількості голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА?
 • Протокол ЗЗА та додатки до нього – вимоги законодавства та рекомендації практиків.
15.30 – 15.45 15 хв. Перерва на каву
15.45 – 17.45 2 год.

Оскарження рішень ЗЗА: нові вимоги законодавства. Огляд судової практики

Окунєв Олександр Йосипович

Питання процесуального права:

 • Підвідомчість спорів
 • Хто може бути позивачем та відповідачем у спорі?
 • Якими можуть бути позовні вимоги?
 • Заходи забезпечення позову

Питання матеріального права:

 • Наслідки неналежного повідомлення акціонера про ЗЗА
 • Чи може бути визнано недійсним рішення ЗЗА з мотивів неналежного повідомлення та неучасті у ЗЗА дрібного акціонера?
 • Чи можна провести ЗЗА не за місцезнаходженням АТ?
 • Чи можна зняти з розгляду певні питання порядку денного ЗЗА?
 • Що робити, якщо завірена АТ копія протоколу ЗЗА не співпадає з оригіналом?
 • З якого моменту є недійсними рішення ЗЗА у разі прийняття судом відповідного рішення?
 
Третій день 
Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів:
вимоги законодавства та судова практика»
 
09.30 – 11.00 1 год. 30 хв.

Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Правовий статус, завдання та функції НР
 • Склад НР, незалежні члени НР та їх роль
 • Порядок формування НР, договори з членами НР
 • Голова НР, комітети НР: статус та завдання
 • Очні та заочні засідання НР
 • Органи, що забезпечують діяльність НР
11.00 - 11.15 15 хв. Перерва
11.15 – 13.15 2 год.

Судова практика розгляду корпоративних спорів щодо діяльності Наглядових рад

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00 45 хв. Перерва на обід
14.00 - 16.00 2 год.

Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ
 • Статус голови колегіального виконавчого органу
 • Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ
 • Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ
16.00 – 16.15 15 хв. Перерва
16.15 – 18.15

Права акціонерів та механізми їх захисту: основні новели. Обов’язки акціонерів

Окунєв Олександр Йосипович

 • Нові порядок та обмеження щодо виплати дивідендів
 • Право акціонера вимагати у АТ обов’язкового викупу акцій
 • Права акціонерів у випадку набуття контролю над АТ
 • Ознайомлення акціонерів з документами АТ: хто, з чим і як може знайомитися?
 • Перевірки фінансово-господарської діяльності АТ: ревізійна комісія (ревізор), аудитор, служба внутрішнього аудиту
 • Захист прав акціонерів (судовий та позасудовий порядок)
 • Обов’язки акціонерів. Можливість передбачити додаткові обов’язки акціонерів в договорах між акціонерами. Правовий статус та зміст таких договорів.
 
Четвертий день
Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку»
 
9.00 – 11.00 2 год.

Зміна розміру статутного капіталу акціонерного товариства. Проблемні питання та шляхи їх подолання

Хохлова Наталія Віталіївна,

Т.в.о. директора Департаменту корпоративного управління

 та корпоративних фінансів НКЦБФР

 • Порядок зміни розміру статутного капіталу.
 • Обов’язкові умови при зміні розміру статутного капіталу.
 • Дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.
 • Визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.
 • Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.
 • Переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій.
 • Розміщення акцій додаткової емісії.
 • Затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок розміщення акцій.
 • Зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з кредиторами.
11.00 – 11.15 15 хв. Перерва на каву
11.15 – 12.15

1 год.

Регулярна та особлива інформація АТ: чинне законодавство та практика правозастосування

 • розкриття інформації на фондовому ринку: напрями вдосконалення законодавства, нові вимоги нормативних документів
 • правозастосування, пов"язане з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації
 • порядок складання та подання до НКЦПФР звітності емітента 

Яскевич Валерій Леонідович,

Начальник відділу моніторингу та розвитку

 корпоративного управління НКЦБФР

12.15  -  13.15

1 год.

Регулярна та особлива інформація АТ: чинне законодавство та практика правозастосування (продовження).

 Яскевич Валерій Леонідович,

Начальник відділу моніторингу та розвитку

 корпоративного управління НКЦБФР

13.15 –

14.00

45 хв. Перерва на обід

14.00  -

16.00

2 год.

Визначення ринкової вартості акцій акціонерного товариства: що необхідно знати представнику АТ, яке замовляє оцінку?

Калапуша Олексій Леонідович,

Фінансовий директор ТОВ «Біонік Хілл»

 • У яких випадках оцінка є обов’язковою?
 • Що треба враховувати під час вибору експерта-оцінювача?
 • Які питання слід ставити експерту-оцінювачу?
 • Якими документами підтверджується компетенція експерта-оцінювача?
 • Основні методики оцінки акцій
 • Що робити акціонерові у разі незгоди з ринковою вартістю акцій, визначеною оцінювачем, якого залучило АТ?
16.00 – 16.15 15 хв. Перерва на каву
16.15 – 18.15 2 год.

Програмне забезпечення спеціаліста з корпоративного управління.  

Петрик Євген Олексійович,

Директор компанії «Емкон», член правління ПАКУ

 
П’ятий день
 

09.00 –

09.30

30 хв. Підготовка до екзамену

09.30 -

13.30

4 год. Екзамен

13.30-

14.00

30 хв. Підведення підсумків навчання, обговорення питань можливої подальшої співпраці, вручення сертифікатів учасникам програми
*У програмі можливі незначні зміни